Διάχυση και υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών από τα ελληνικά μουσεία: αποτελέσματα έρευνας

Μαρία Μποϊλέ, Ειρήνη Σηφάκη

Abstract


Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στους πολιτιστικούς οργανισμούς και ειδικά στα μουσεία, προς την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια, η οποία επιχειρεί να εντοπίσει τους παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση για υιοθέτηση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τα μουσεία και να αναδείξει το ρόλο που παίζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στη διαδικασία διάχυσης της τεχνολογικής καινοτομίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη υπό μορφή ερωτηματολογίου σε 43 ελληνικά μουσεία προκειμένου να διερευνηθεί η στρατηγική καινοτομίας τους. Ως αποτέλεσμα, διαφαίνεται ο βαθμός που οι αποφάσεις για την υιοθέτηση κάποιας τεχνολογίας από τα μουσεία επηρεάζονται από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του οργανισμού και της ίδιας της τεχνολογίας.


Keywords


technological innovation; diffusion; Greek Museums, cultural communication; ICT

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1792-2518
© Greek Association of Primary Music Education Teachers
Site developer: Agorakis Bompotas  Site administrator: Agorakis Bompotas