Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Χριστίνα Θεοδωρίκα

Abstract


Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της διοίκησης άρχισε να απασχολεί οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς, μεταξύ αυτών οι φορείς πολιτισμού, καθώς ερευνάται η εφαρμογή των διαφόρων θεωρητικών πλαισίων ανάπτυξης τους ως προς την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό. Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η έννοια της διοίκησης και των λειτουργιών της γενικότερα, και ο ρόλος της στην οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων πολιτισμού στον προγραμματισμό και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, ειδικότερα. Η μεθοδολογία που ακολουθείται αφορά στη βιβλιογραφική επισκόπηση των θεωριών που αφορούν στην έννοια της διοίκησης, την οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και τη διοίκηση ολικής ποιότητας και εξετάζεται πως οι παραπάνω έννοιες εφαρμόζονται σε φορείς πολιτισμού. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η περίπτωση μελέτης της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΒΙΚΕΠ) και του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής (ΑΕΜ), που λειτουργεί στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Περιγράφεται η διοικητική οργάνωση της ΒΙΚΕΠ, ερευνάται ο βαθμός επίδρασης της οργάνωσης και των υπηρεσιών της στη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και την επίδοση των φοιτητών. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται μέσω της έρευνας ικανοποίησης χρηστών που πραγματοποιήθηκε στη ΒΙΚΕΠ τον Ιούνιο του 2018, βασισμένη στο ερωτηματολόγιο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ). Τέλος, μελετάται το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής όσον αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις πρακτικές επιδράσεις στις σπουδές και την επίδοση των φοιτητών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Keywords


Διοίκηση; Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού; Πολιτιστικοί οργανισμοί; Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΤΕΙ Ηπείρου; Αρχείο Ελληνικής Μουσικής

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1792-2518
© Greek Association of Primary Music Education Teachers
Site developer: Agorakis Bompotas  Site administrator: Agorakis Bompotas